Statut

STATUT FUNDACJI NOWY ROZDZIAŁ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Część wstępna

 1. Fundacja Nowy rozdział, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
  2.Fundacja została ustanowiona przez:
  1) Damiana Drajczyk,
  2) Marcelę Gorajską,
  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, Rep. A numer 2461/2021 z dnia 13.04.2021r. sporządzonym przez notariusza Pana Jacka Różyckiego z Kancelarii Notarialnej Katarzyny Różyckiej, Jacka Różyckiego Notariusze Spółka Cywilna z siedzibą w Będzinie.

§ 2 Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz dla celów współpracy za zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać pieczęci z napisem i logo lub samym napisem, wskazującym jej nazwę.

§ 3 Zakres czasowy działania Fundacji

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4 Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o zbieżnym profilu działalności.

§ 5 Cele statutowe Fundacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego odżywiania,
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21) ratownictwa i ochrony ludności;
22) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
23) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
24) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
25) promocji i organizacji wolontariatu;
26) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
27) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
28) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
29) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
30) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
31) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-30.

§ 6 Formy realizacji celów statutowych

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy i rzeczy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych, podczas wydarzeń kulturalnych, imprez masowych i stacjonarnych zbiórek organizowanych na terenach miast;
  2) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie;
  3) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego;
  4) rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów;
  5) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także tworzenie kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu;
  6) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
  7) organizację akcji i kampanii społecznych, zgromadzeń publicznych oraz wystaw, koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów i szkoleń;
  8) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 3. Fundacja ma prawo prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

§ 7 Wspieranie działalności osób trzecich

 1. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych.
 2. Fundacja może otrzymywać jako darowiznę oraz nabywać udziały w działalności osób prawnych.

§ 8 Medale, odznaczenia i nagrody

Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale, nagrody, wyróżnienia oraz certyfikaty i przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9 Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w Statut wysokości odpowiednio:
1) Damian Drajczyk – 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);
2) Marcela Gorajska – 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10 Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) świadczeń Fundatorów;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) odsetek bankowych;
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5) aukcji internetowych;
6) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
7) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
8) funduszy Unii Europejskiej;
9) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 11 Działalność gospodarcza

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Zysk osiągnięty z prowadzenia tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), działalność w zakresie:
  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
  32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
  86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
  45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 3. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na prowadzenie tej działalności wyniesie co najmniej 1.000 (tysiąc) złotych.
 4. Fundacja przeznacza z dniem uzyskania osobowości prawnej na prowadzenie działalności gospodarczej środki o wartości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

§ 12 Przeznaczenie wybranych dochodów

Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 13 Organy Fundacji

Organami Fundacji jest:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji.

I. Rada Fundacji

§ 14. Skład Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.
 2. Członków pierwszej Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. W głosowaniu w sprawie wyboru do Rady Fundacji na kolejną kadencję, członek Rady, którego głosowanie dotyczy, nie bierze udziału, chyba że jest to ostatni członek Rady.
 3. Kadencja członków Rady trwa 5 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych wszystkich jej członków.
 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 6. Mandat członka Rady wygasa wraz z upływem kadencji, w przypadku śmierci lub w przypadku pozbawienia prawomocnym wyrokiem praw publicznych.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu ostatniego członka Rady Fundacji, członka lub członków Rady wybierają Fundatorzy albo ich spadkobiercy.
 8. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie, zgodnie z podjętą przez siebie uchwałą.
 9. Członkowie Rady mogą podejmować zatrudnienie w Fundacji, niezależnie od pełnienia funkcji w Radzie, a także być pełnomocnikami Fundacji. Pełnomocnictwa oraz umowy z członkami Rady podpisuje w imieniu Fundacji Zarząd.

§ 15. Kompetencje Rady Fundacji

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa.
 4. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa, z tytułu pełnionych przez każdego z nich funkcji.
 5. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie warunków zatrudnienia.
 6. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 7. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz powołaniu likwidatorów.
 8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Fundacji.

§ 16. Posiedzenia Rady Fundacji

 1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, większością głosów, chyba że statut mówi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie, co najmniej raz do roku.
 3. Jeżeli konieczność zwołania posiedzenia Rady wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, a Przewodniczący Rady nie dokona jej zwołania, prawo do jej zwołania ma każdy z członków Rady, na wniosek Zarządu.

II. Zarząd Fundacji

§ 17 Powołanie Fundatora do Zarządu Fundacji

Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji.

§ 18 Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu wskazanych przez Radę Fundacji. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na 3 letnią kadencję, z tym wyjątkiem że pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady Fundacji, a w przypadku braku jego powołania na rzecz dowolnego z członków Rady Fundacji,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka Zarządu,
  d. odwołania przez Radę Fundacji,
  e. upływu kadencji, z tym zastrzeżeniem że okres trwania kadencji członka Zarządu Fundacji, jest liczony zgodnie z zasadami właściwymi dla członków zarządu spółek akcyjnych
 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swoich funkcji.

§ 19 Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2) zarządzanie majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
7) ustalanie planów działania Fundacji;
8) realizowanie uchwał Rady Fundacji;
9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
11) wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
14) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

§ 20 Posiedzenia Zarządu Fundacji

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.
 3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, to posiedzeń Zarządu nie zwołuje się.

§ 21 Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagane jest skuteczne zaproszenie wszystkich członków Zarządu na posiedzenie.
 2. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 3. Uchwały zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, w tym także organizowanym za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub pisemnie.
 4. Z posiedzenia Zarządu lub głosowania pisemnego sporządzany jest protokół podpisywany przez Zarząd.
 5. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy głosowania nie zarządza się, a uchwały w formie pisemnej podpisuje jedyny członek Zarządu.

§ 22 Reprezentacja Fundacji oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych

W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli za Fundację składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 23 Zmiana Statutu i celów Fundacji

 1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo na wniosek Zarządu.
 2. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji.
 3. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24 Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.