Nowe możliwości na rynku pracy

Działamy na co dzień na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji aby mogli zdobyć nową wiedzę, doświadczenie i znaleźć pracę zapewniając godne warunki do życia sobie i swojej rodzinie.

Jako fundacja współpracujemy z pracodawcami w zakresie szkolenia i zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu ich reintegracji ze społeczeństwem. Nasze działania mają na na celu wzmocnienie umiejętności osobistych osób bezrobotnych. Chcemy walczyć z ubóstwem i nierównością oraz przyczynić się do poprawy warunków życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub wykluczonych społecznie. Oferujemy pomoc osobom bezrobotnym aby miały taką samą szansę na zatrudnienie, jak pozostali.

Celem Fundacji jest pomoc osobom wykluczonym społecznie, poprzez:

  • Analizę i diagnozowanie podstaw problemu
  • Wsparcie psychologiczne
  • Reintegrację społeczną
  • Aktywizację zawodową
  • Działania prewencyjne